خرید لباس ورزشی جلسه فوق العاده برای اکران های نوروزی

مدير اداره كل نظارت و ارزشيابي سينماي حرفه اي، شوراي صنفي اكران را براي جلسه فوق العاده اي دعوت كرد.به گزارش ايسنا، اين جلسه كه قرار است به ساماندهي امور اكران فيلم ها بپردازد، به دستور جواد شمقدري رئيس سازمان سينمايي تشكيل مي‌شود.