خرید لباس ورزشی عربستان فعال حقوق بشر را ممنوع الخروج کرد

فعال حقوق بشر عربستاني گفت دستگاه قضايي عربستان وي را به علت افشاگري هايش ممنوع الخروج کرده است.به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه تلويزيوني العالم.. وليد ابوالخير افزود دادستاني شهر جده عربستان وي را صرفا به علت اظهاراتش دراين باره که دستگاههاي عربستان اسلام را تحريف کرده اند و به نام دين به مردم اين کشور ظلم مي کنند،از سفر به خارج منع کرده است تا از افشاگري او درکشورهاي ديگر درباره ظلم هاي مقامات عربستاني جلوگيري نمايد.فعال حقوق بشر عربستان تصريح کرد اقدام دادستاني جده در ممنوع السفر کردنش درحالي صورت مي گيرد که وي قرار بوده است درهمايشي درامريکا با عنوان«رهبران نظر وديدگاه» که دوروز ديگر توسط وزارت امورخارجه اين کشور برگزار مي شود،شرکت کند.