خرید لباس ورزشی آمار نمایندگان مجلس در طی ۸ دوره

آمار تعداد نمایندگان هر دوره قانونگذاری،تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس بعدی،نمایندگان راه نیافته،تعداد شهدا، نمایندگان مستعفی،نمایندگان مرحوم و اخراجی را منتشر کرد.به گزارش خانه ملت؛ آمار تعداد نمایندگان هر دوره قانونگذاری،تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس بعدی،نمایندگان راه نیافته،تعداد شهدا، نمایندگان مستعفی،نمایندگان مرحوم و اخراجی به شرح زیر است:دوره اول قانون گذاری ،۳۲۷ نماینده در مجلس حاضر بوده اند که از این تعداد ۹۸ نفر به دور بعد مجلس راه یافتند و ۱۷۲ نفر نیز در مجلس بعد حضور نداشته اند. در این دور از مجلس شورای اسلامی   از مجموع ۳۲۷ نماینده ۳۱ تن شهید،۶ نفر مرحوم،۲۵ نفر مستعفی و ۱نفر نیز اخراج شده است.تعداد نمایندگان دور دوم مجلس شورای اسلامی ۲۷۴ نفر بوده است که از این تعداد ۱۰۶ نفر به دور بعد مجلس راه یافته اند و ۱۶۴ نفر نیز در دور بعدی مجلس حضور نداشته اند.۹ تن شهید،۲ مرحوم و ۳ اخراجی ، برای این دوره از مجلس ثبت شده است.هم چنین از تعداد کل ۲۷۸ نفر نماینده دور سوم مجلس شورای اسلامی، ۸۵نفر به دور چهرتم مجلس راه پیدا کردند و ۱۸۵ نیز در دور بعدی مجلس حضور نداشتند. از تعداد ۲۷۸ نفر نماینده ۵تن از نمایندگان استعفا دادند و ۲ تن نیز مرحوم شده اند.دور چهارم مجلس شورای اسلامی با ۲۷۵ نفر نماینده اداره می شده است که از این تعداد۱ نماینده مرحوم ، ۱ نماینده اخراج و ۲ نماینده نیز استعفا داده اند.از این دور از مجلس ۱۰۱ نماینده به دور بعدی مجلس راه پیدا کرده اند و ۱۶۹ نفر نیز در مجلس پنجم حضور نداشته اند.مجلس پنجم با ۲۷۷ نماینده داشته است که ۱ تن از نمایندگان این دوره مرحوم و ۲ نماینده نیز استعفا داده اند.۶۶ نماینده از دور پنجم مجلس به دور ششم راه پیدا کردند و ۲۰۴ نفر نیز در مجلس ششم حضور نداشته اند.هم چنین در مجلس ششم  ۲۹۷ نماینده حضور داشته است که از این تعداد ۶۷ نفر به دور بعد راه پیدا کرده اند و  ۲۲۳ نفر در دور هفتم مجلس حضور نداشته اند.۸ تن از نمایندگان دور ششم مجلس شورای اسلامی نیز مرحوم شده اند.مجلس هفتم با حضور ۲۹۴ نماینده مردم اداره می شده است که ۱۰۶ نفر از این تعداد در مجلس هشتم حاضر و ۱۸۴ نماینده نیز به مجلس هشتم  راه پیدا نکرده اند.در این دوره از مجلس شورای اسلامی ۲ تن از نمایندگان نیز مرحوم شده اند.مجلس هشتم با حضور ۲۸۸ نماینده اداره می شده است که ۴ تن از این نمایندگان مرحوم شده اند.آمار نمایندگان دور اول تا دور هشتم در جدول زیر قابل ارزیابی است: