خرید لباس ورزشی نيويورک با افزايش بيکاري روبروست

اداره مستقل بودجه نيويورک ديروز پنج شنبه از وخامت اوضاع بازار کار اين شهر در ماه فوريه خبرداد.به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از خبرگزاري رويترز، براساس اعلام اداره مستقل بودجه آمريکا، انتظار مي رود در طول سالهاي دوهزار و يازده تا دوهزار شانزده، چهارصدو سي وپنج هزار نيروي انساني جذب بخشهاي آموزش، بهداشت، بخش هاي درماني ، تفريحي و خدمات تجاري وبازرگاني شوند.برغم گزارش اداره کل کار آمريکا مبني بر افزايش بيست و هشت هزار و نهصد نيروي انساني در فوريه، نرخ بيکاري نيويورک در فوريه در مقايسه با ژانويه همين سال به نه و شش دهم درصد افزايش يافته است.وال استريت ماه فوريه سيصد نفر از کارکنان خود را اخراج کرد.آمارهاي اداره کل کار در آمريکا نشان مي دهد ، ميزان جذب نيروي جديد در بخش هاي تجاري و مالي اين کشور تنها يک و نه دهم درصد در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته افزايش داشته است.