خرید لباس ورزشی بحران قيمت بنزين به اتريش رسيد

لرزه هاي بحران قيمت بنزين در غرب به اقتصاد اتريش نيز رسيده است.به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه تلويزيوني پرس تي وي، افزايش شديد قيمت بنزين فقط به آمريکا محدود نيست و فشارهاي ناشي از آن به کشورهاي ديگر نيز سرايت کرده است. اين روند در کشورهاي اروپايي همچنان ادامه دارد و سبب شده است جيب مردم خالي شود. اين روند به گونه اي است که حتي شماري از اقتصادهاي قوي اروپايي نيز آثار منفي اين مساله را احساس مي کنند.با وجود وضع اقتصادي نسبتا خوب اتريش، مردم اين کشور نيز به تدريج تاثير افزايش قيمت بنزين را در زندگي خود احساس مي کنند.باآنکه قيمت بنزين در اتريش در مقايسه با ديگر کشورهاي اروپايي ، پايين است اين سخن به معناي آن نيست که افزايش قيمت بنزين بر زندگي اتريشي ها تاثيري نداشته باشد.به نظر مي رسد اين مشکلات براي اتريش شدت پيدا خواهد کرد زيرا دولت اتريش با کسري بودجه دو ميليارد و پانصد ميليون دلاري مواجه است. دولت اتريش بخش زيادي از بودجه مورد نيازش را از مالياتهايي تامين مي کند که از شرکتها و شهروندان اين کشور دريافت مي کند. اما با افزايش قيمت بنزين و درنتيجه افزايش هزينه هاي زندگي مردم اتريش، توان آنها براي پرداخت ماليات کاهش مي يابد که تاثير آن در بودجه دولت مشهود خواهد بود.