خرید لباس ورزشی بانك محوري در تامين مالي كمتر مي‌شود

وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: هنوز بازار تامين مالي به ميزان كافي گسترش نيافته است و همه صنايع كشور تنها و راحت ترين راه را براي تامين مالي، شبكه بانكي مي‌دانند.به گزارش ايسنا سيد شمس الدين حسيني افزود: نبايد تأمين مالي به سيستم بانكي محدود شود و نياز داريم كه بازار سرمايه و صنعت بيمه هم در اين عرصه ، ظرفيت سازي و تقويت شود.وي نقش شبكه بانكي را در تامين مالي، مهم و حتي ميزان تسهيلات دهي آن را بيش از ظرفيت خواند و گفت: اما هنوز خدمات تامين مالي به طو ر كامل فراهم نمي شود و منابع مالي به ميزان كافي تامين نشده است.وزير اقتصاد اظهار كرد: گسترش بازار تامين مالي مي تواند به ساماندهي و تشويق طرف هاي عرضه و طرف هاي تقاضاي منابع مالي كمك كند تا با افزايش پس اندازها و ظرفيت تسهيلات دهي از طرح هاي ايجاد و توسعه بنگاههاي اقتصادي و رونق توليد پشتيباني شود.حسيني افزود: شبكه بانكي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا ، به عنوان واسط عمل مي كند و با جذب پس اندازها و تجهيز آنها به نفع بنگاه هاي اقتصادي و توليدي ، نقش تأمين مالي را در قالب تسهيلات دهي ايفا مي كند و هر اندازه اين نقش با كارآمدي انجام شود و تسهيلات دهي آسانتر با دقت و سرعت باشد در پيشتيباني از توليد مؤثر است اما بازار تامين مالي نبايد به اين شبكه ، محدود شود.وي تاكيد كرد: البته در سال‌هاي اخير بيش از آنچه ظرفيت سيستم بانكي بوده است، تسهيلات داديم و تقريباً هيچ فعاليت بزرگ خصوصي ، دولتي و تعاوني صنعتي در اقتصاد كشور ديده نمي شود كه در يك طرف آن شبكه بانكي حضور نداشته باشد.وي از رسانه هاي گروهي و ملي خواست براي توسعه و تنوع بخشي بازار تامين مالي تلاش كنند و گفت: بازار سرمايه و بورس هم مي تواند در بازار تامين مالي نقش پررنگ تري داشته باشد و ظرفيت ها و چالش هاي بازار سرمايه و صنعت بيمه هم در تامين مالي تبيين شود.