خرید لباس ورزشی خودکفايي ايران در ساخت رادارهاي پيشرفته

ايران در طراحي و ساخت رادارهاي پيشرفته به خود کفايي رسيد.به گزارش واحد مرکزي خبر، مديرعامل صنايع الکترونيک ايران امروز در شيراز گفت: به همت متخصصان داخلي در صنايع الکترونيک ايران، صنايع الکترونيک شعبه شيراز، در طراحي و ساخت رادارهاي پيشرفته به خودکفايي رسيد.محمود زاده افزود: اين رادارها در انواع و مدل هاي مختلف با کاربري هاي نظامي و غير نظامي در شيراز طراحي ، ساخته و تحويل نيروهاي مسلح شد.وي از طراحي و ساخت سامانه هاي پيشرفته جنگ الکترونيک در صنايع الکترونيک شيراز خبر داد و گفت : اين تجهيزات براي مقابله با جنگ نرم دشمن و رديابي و کسب اطلاعات ساخته شده است و قابليت مقابله با تحرکات ايذايي دشمن ، شنود ، رديابي ، جهت يابي و تعيين مکان را داراست .مدير عامل صنايع الکترونيک ايران افزود : اين موفقيتها با بهره گيري از ظرفيت هاي علمي تحقيقاتي و دانشگاهي بدست آمده است.