خرید لباس ورزشی کشاورزي با آب شور دريا در هرمزگان

محدوديت منابع آبي و کاهش زمين هاي حاصلخيز در استان هرمزگان استفاده بهينه از آب دريا را در اين استان ضروري کرده است.به گزارش واحد مرکزي خبر ، هرمزگان با وجود هزار کيلومتر نوار ساحلي در خليج فارس و درياي عمان، و وجود شرايط آب و هوايي گرم و مرطوب گلخانه طبيعي براي محصولات کشاورزي است.13 سال است زمين هاي هرمزگان طعم باران را به درستي نچشيده اند؛ اما اکنون با استفاده از آب شور دريا کام اين زمين ها شيرين شده است.امري که تداوم آن مي تواند زندگي اجتماعي و اقتصادي روستائيان را بهبود بخشد.مدير زراعت سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان گفت: طرح کشت داربستي سبزي و صيفي جات با استفاده از آب شوردريا ابتدا به صورت آزمايشي در 6 و نيم هکتار از زمينهاي کشاورزي نزديک به دريا در شهرستانهاي بندرلنگه ، بندرعباس ، قشم ، ميناب و سيريک با موفقيت اجرا شد و زير کشت داربستي گوجه فرنگي رفت .صادقي افزود: به دنبال موفقيتهاي اين طرح در افزايش کمي و کيفي محصولات، هم اکنون اين ظرفيت به 9 و نيم هکتار ارتقا يافته است.وي با اشاره به اينکه از هر هکتار 150 تن محصول برداشت مي شود، افزود: براي اجراي اين طرح 950 ميليون ريال هزينه شده است.در اجراي اين طرح يک چاه کوچک در کنار دريا حفر و روي آن يک آب شيرين کن کوچک نصب مي شود که ميزان شوري آب دريا را از 40 هزار (EC) به 36 هزار کاهش مي دهد.رئيس جهاد کشاورزي هرمزگان گفت: اين چاهک راهي به سفره هاي آب زير زميني ندارد و در فاصله 600متري دريا حفر مي شود.صالحي افزود: آب چاهک به آب شيرين کني که با ظرفيت 150 متر مکعب در روز در کنار چاهک قرار دارد منتقل مي شود.وي افزود: در اين روش زمين هاي زير کشت با روش آبياري تحت فشار آبياري مي شود که باعث صرفه جويي 50 درصدي آب مي شود.رئيس سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان مزاياي استفاده از اين روش را کيفيت و ماندگاري بالاي محصول، افزايش توليد، کاهش زمان کشت و کاشت ايستاده و داربستي اعلام کرد.صالحي افزايش هشت برابري توليد محصول درمقايسه با کشت سنتي ، کاهش 10 برابري هزينه ها ، کاهش چهار برابري استفاده از سموم و آفت کش ها، استفاده بهتر از زمينها، ترويج کشت هاي متراکم و صرفه جويي در منابع محدود آب شيرين را ازمزاياي ديگر اين روش دانست.معاونت توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان گفت: با اين نوع آبياري هر نوع محصول کشاورزي را مي توان پرورش داد ولي هم اکنون گوجه فرنگي در حال پرورش است.غلامپور افزود: به متقاضيان اجراي اين روش تسهيلاتي تا سقف 40ميليون تومان در هر هکتار مي دهيم.رئيس سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان گفت : مطالعه براي ظرفيت اجراي اين طرح در هرمزگان در حال اجراست وپيش بيني مي شود طي برنامه پنجم توسعه بيش از 500 هکتار از زمين هاي نوار ساحلي به اين امر اختصاص داده شود.صالحي افزود: آموزش کارشناسان در قالب برگزاري کارگاه و دوره هاي کوتاه مدت ، آموزش انفرادي و گروهي به بهره برداران از جمله برنامه هايي است که براي گسترش و ترويج اين طرح در حال اجراست.وي گفت: با اين روش در هر 100 هکتار براي 10 نفر بطور مستقيم و 600 نفر بصورت غير مستقيم شغل ايجاد مي شود.غلامپور معاونت توليدات گياهي سازمان جهاد کشاورزي هرمزگان هم گفت: براي هر هکتار 500 تا 600 ميليون ريال اعتبار نياز است.آنچه مسلم است گسترش استفاده از آب شور دريا مي تواند قدمي مؤثر براي دستيابي به موفقيت در امور کشاورزي مناطق ساحلي به شمار رود.با پرورش و توسعه گياهان مختلف با استفاده از آب دريا در مناطق ساحلي مي توان ضمن احياي حيات و تغيير اکوسيستم منطقه موجب توسعه و رونق کشاورزي، دامپروري،کارخانجات، صنعت توريسم و ايجاد اشتغال پايدار شد.به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از خشکسالي و برداشت هاي بي رويه از آبهاي زير زميني پارسال براي نخستين بار در کشور از آب شور دريا براي کاشت محصولات کشاورزي دراستان هرمزگان استفاده شد.ارزش استفاده از آب شور دريا براي کشاورزي زماني آشکار مي شود که بدانيم به گفته زيرراهي مدير عامل شرکت آب منطقه‌اي هرمزگان سطح آب سفره هاي زيرزميني دشتهاي هرمزگان بر اثر خشکسالي هاي 13ساله و برداشت بي رويه آب ، بين 52 سانتي متر تا 27 متر کاهش يافته است.همچنين متوسط تغذيه سالانه دشت‌هاي هرمزگان يک ميليارد و 200 ميليون متر مکعب وميزان برداشت از منابع آب زيرزميني هرمزگان يك ميليارد و 350 ميليون متر مكعب است که 95 ميليون مترمکعب از اين ميزان اضافه برداشت است .هم اکنون مي توان صداي امواج دريا را در لاي بوته هاي مزارع آبياري شده توسط دريا شنيد.