خرید لباس ورزشی هزینه های سرسام آور سیگار کشیدن

براساس تازه ترین گزارش اطلس دخانیات، سیگار کشیدن سالانه هزینه ای معادل یک تا دو درصد از کل تولید ناخالص جهان را تشکیل می دهد و در عین حال می تواند باعث مرگ یک میلیارد نفر در طول قرن فعلی شود.به گزارش ایسنا، خسارات اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم سیگار کشیدن شامل مواردی مانند هزینه های بهداشت و درمان، ترک اعتیاد، مبارزه با مواد مخدر و غیره می شود.اطلس تنباکو توسط انجمن سرطان آمریکا منتشر می شود. در تازه ترین گزارش موجود در این اطلس اعلام شده هزینه های ناشی از سیگار کشیدن حتی ممکن است بیشتر از برآوردهای فعلی باشد.به نوشته این اطلس، سیگار در طول قرن بیستم باعث مرگ بیش از 100 میلیون نفر شد. برآورد می شود این تعداد در قرن بیست و یک به رقم شگفت انگیز یک میلیارد نفر برسد.به گزارش رویترز، چین در حال حال بزرگترین مصرف کننده سیگار در جهان بوده و در سال 2009 این کشور سهمی 38 درصدی در کل مصرف جهانی سیگار داشت.