خرید لباس ورزشی میزبانان چهارمین و پنجمین جشن جهانی نوروز

عشق آباد و كابل در پایان نشست روسای جمهور ایران ، تاجیكستان، افغانستان و پاكستان در سومین جشن جهانی نوروز به عنوان میزبانان دو دوره بعدی این جشن انتخاب شدند.به گزارش برنا، عشق آباد و كابل در پایان نشست روسای جمهور ایران ، تاجیكستان، افغانستان و پاكستان در سومین جشن جهانی نوروز به عنوان میزبانان دو دوره بعدی این جشن انتخاب شدند.با اعلام معاون اول رییس جمهور تركمنستان و رییس جمهور افغانستان كشورهای تركمنستان و افغانستان میزبان جشن های جهانی دوره چهارم و پنجم در سال های 1392 و 1393 شمسی خواهند بود.