خرید لباس ورزشی سرمایه بانک مرکزى افزایش یافت

دولت با افزایش سرمایه بانک مرکزی به 28 هزار میلیارد ریال موافقت کرد.به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و به استناد بند(ه) ماده(10) قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351- تصویب کرد؛ سرمایه بانک مرکزی از مبلغ بیست و پنج هزار میلیارد ریال به مبلغ بیست و هشت هزار میلیارد ریال افزایش یابد.بر این اساس، با تصویب دولت؛ سرمایه بانک مرکزى به بیست و هشت هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.