خرید لباس ورزشی بليکس:‌ ايران بازتر از ديگران عمل کرده است

مدير کل سابق آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگوي اختصاصي با الجزيره انگليسي درباره برنامه هسته اي ايران تاکيد کرد: همکاري ايران درباره مجموعه پارچين بسيار بيشتر از کشورهاي ديگر است.به گزارش واحد مرکزي خبر، هانس بليکس گفت: آژانس بين المللي انرژي اتمي بخش اعظم اطلاعات خود را از امريکا و اسرائيل دريافت مي کند.وي افزود: ارزيابي اين اطلاعات به شواهد و مدارک نياز دارد و بايد آنها را با دقت بسيار زياد و با نگاهي نقادانه ارزيابي کرد؛ زيرا در غير اين صورت ممکن است خودشان را گرفتار کند.بليکس در باره اينکه آژانس بين المللي انرژي اتمي خواستار دسترسي به پايگاه نظامي پارچين شده است، گفت : همه کشورها اکراه دارند به بازرسان بين المللي اجازه بدهند از مراکز نظامي شان ديدن کنند اما بايد توجه داشت که ايران (در اين زمينه ) بسيار بازتر از اکثر کشورها عمل مي کند.وي در ادامه گفت: هم اکنون، مواضع اتخاذ شده عليه ايران بسيار شديد است و به نظر من نمي توان انتظار داشت که هيچ يک از طرف هاي مطرح در اين قضيه چندان از مواضع خودشان عقب نشيني کنند.هانس بليکس در بخش ديگري از گفتگوي اختصاصي با الجزيره انگليسي تاکيد کرد: حمله به ايران ناقض منشور سازمان ملل متحد است.