خرید لباس ورزشی اعتراض ضدسرمايه داري در مقابل سازمان ملل

تظاهرات جنبش ضدسرمايه داري به مقابل مقر سازمان ملل متحد رسيد.به گزارش واحد مرکزي خبر، تظاهرات مردم آمريکا در قالب جنبش موسوم به تسخير وال استريت همچنان ادامه دارد و با گذشت فصل سرما و آغاز بهار وارد مرحله تازه اي شده است.روز گذشته فعالان اين جنبش در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورک تظاهرات کردند. اين آمريکايي هاي معترض مي خواستند در پارک مقابل مقر سازمان ملل متحد چادرهاي اعتراضي خود را برپاکنند. پليس آمريکا براي متفرق کردن آنان وارد عمل شد. پليس نيويورک چهار نفر از اعضاي اين جنبش را به علت ورود بدون مجوز به محوطه سازمان ملل متحد بازداشت کرد و به آنها دستبند زد. فعالان جنبش تسخير وال استريت به قدرت عظيم شرکتهاي بزرگ آمريکايي در فضاي سياسي و اقتصادي کشورشان اعتراض دارند و خواهان قطع نفوذ يک درصدي ها در سياست گذاري هاي کشورشان هستند. در هنگام بازداشت معترضان تظاهرات روز گذشته نيويورک در مقابل مقر سازمان ملل متحد نيز شعارهايي با همين مضمون سر داده شد.يکي از اين افراد هنگام بازداشت درباره نيروهاي پليس مي گفت:«اينها در خدمت يک درصدي ها هستند.آنها (يک درصدي ها) مي خواهند منابع کشور را در اختيار خودشان داشته باشند و ما را از آن محروم کنند. آنها سازمان ملل متحد را نيز اشغال کرده اند.»هنگام بازداشت اين چهار نفر، ديگر فعالان جنبش وال استريت در اعلام همبستگي با آنها شعار سرمي دادند و خواهان آزادي آنها بودند.يکي ديگر از معترضان در حاليکه دستبند به دست داشت مي گفت:« ما حق داريم در اين مکان حضور داشته باشيم. آنها(يک درصدي ها) کشور ما و سازمان ملل متحد را اشغال کرده اند. ما حق داريم پول در بياوريم.»پليس نيويورک اين افراد را پس ازبازداشت به داخل خودروهاي پليس انتقال داد اين درحالي بود که تعداد زيادي از شهروندان معمولي نظاره گر اين تصاوير بودند.يک شهروند آمريکايي در اين خصوص گفت:«آنها (افراد بازداشت شده) مي خواستند با برپايي چادر در اين مکان نشان بدهند سازمان ملل متحد نيز ازجانب يک درصدي ها اشغال شده است.»يک شهروند ديگر آمريکايي در اعتراض به نحوه برخورد نيروهاي پليس با معترضان اين جنبش گفت:« هرگاه به تجمع ها و تظاهراتي از اين دست مي آيم تعداد نيروهاي پليس و تعداد تظاهرات کنندگان را مي شمارم. حدود سي معترض در اين مکان هستند حال آنکه تعداد نيروهاي پليس پنجاه نفر است. داستان چيست؟»يک شهروند ديگر آمريکايي گفت:« من اگر بجاي نيروهاي پليس بودم اين افراد را دستگير نمي کردم. فعالان جنبش تسخير وال استريت در مسير درستي حرکت مي کنند. ممکن است من با برخي از اقدامات اين افراد موافق نباشم اما فکر مي کنم بيش از آنکه با طرف ديگر موافق باشم با فعالان اين جنبش همسو و موافق هستم. بنابراين، من از فعالان اين جنبش حمايت مي کنم.»معترضان در مقابل مقر سازمان ملل متحد در نيويورک نوشته هايي در دست داشتند که روي آن نوشته شده بود « ما نود و نه درصدي ها هستيم.»