خرید لباس ورزشی مشی رهبری حمایت از نیروهای انقلابی است

نماینده مردم اصفهان با تاکید بر اینکه مشی و روش رهبری همواره حمایت از نیروهای مکتبی و انقلابی بوده است، گفت: هر سه قوه مخاطب سخنان رهبر معظم انقلاب بودند و باید در پذیرش انتقادات سعه صدر داشته و آن را بپذیرند.حمیدرضا فولادگر در گفتگو با مهر با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حرم رضوی مبنی بر این که “خودمان را مقید کنیم به اخلاق اسلامى؛ خودمان را مقید کنیم به قانون. حالا این حرف من بهانه‌اى نشود براى اینکه یک عده‌اى بروند جوانهاى انقلابى را به عنوان جوانهاى تند، مورد ملامت و شماتت قرار بدهند گفت: مقام معظم رهبری همواره بر این نکته تاکید داشته اند که کشور باید میان آرمان گرایی و مصلحت گرایی، راه خود را انتخاب کند و بر این اساس همواره به جوانان و نیروهای انقلابی توصیه کرده اند که باید براساس حس عدالتخواهی پاسدار آرمان‌ها باشند.وی افزود: از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب همواره به جوانان توصیه می‌کنند که آرمان گرایی آنها باید براساس رعایت قانون و اخلاق باشد. فولادگر خاطرنشان کرد:  مسئولان اگر صرفاً به دنبال مصالح باشند از آرمان‌ها دور می‌شوند و اگر آرمان گرایی آنها بدون در نظر گرفتن مصالح باشد رفتارهای خارجی از روال معمولی انجام می‌شود.نماینده مردم اصفهان با اشاره به اینکه مشی و روش رهبری همواره حمایت از نیروهای مکتبی و انقلابی بوده است گفت:معتقدم راهی که کشور می‌رود باید با توجه به آرمان‌ها و رفتارهای بر اساس قانون باشد.وی با تاکید بر اینکه هر سه قوه مخاطب سخنان رهبر معظم انقلاب بودند و باید در پذیرش انتقادات سعه صدر داشته و آن را بپذیرند، گفت:  قوا باید حرکت خود را براساس منویات رهبری و آرمان های انقلاب تنظیم کند چرا که اگر آرمان‌ها را کنار بگذارند کم کم مصلحت گرایی حاکم می‌شود.فولادگر با اشاره به اینکه قوه قضاییه به عنوان ضابط قضایی می تواند یکی از مخاطبان اصلی سخنان رهبر معظم انقلاب باشد، اظهار داشت: قوه قضائیه باید سعه صدر و تحمل بیشتری داشته باشد و سخنانی که جنبه انتقاد دارد را با روی گشاده پذیرا باشد. نباید هر انتقادی را به عنوان تحقیر و توهین تلقی کرد.عضو کمیسیون ماده ده احزاب خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جوان ها و نیروهای انقلابی نیز باید اخلاق و قانون را رعایت کنند. معتقدم می‌توان انتقاد را صریح و صادقانه بیان کرد و مسئولان هم با صبر و تحمل کافی آن را پذیرا باشند.