خرید لباس ورزشی پيش‌نيازهاي حمايت از توليد صادراتي

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه‌ريزي جهت محقق‌سازي هدف توليد صادراتي با عنايت به اينكه سال 91 به عنوان سال حمايت از توليد به عنوان محور اصلي ماموريت‌هاي اركان نظام و علي الخصوص وزارت‌خانه جديد‌التأسيس صنعت، معدن و تجارت از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است، مبين آرمان مشتركي است كه نيازمند پيش‌بيني الزامات و رفع موانع پيش‌رو جهت محقق‌سازي اين هدف است.حميد صافدل در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: وزارت‌خانه صنعت معدن و تجارت به عنوان دستگاه متولي حمايت از توليد در كشور اعتقاد دارد كه اولاً، توجه و تمركز بر توسعه سرمايه‌هاي اجتماعي و اعتمادسازي في‌مابين اركان و دست‌اندركاران توليد و تجارت از اهميت مشابه و حتي بيشتري از توسعه فناوري توليد و نظام‌هاي توليدي و تجاري برخوردار است.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بنگاه‌هاي توليدي و تجاري نمي‌توانند دفعتاً نظام سنتي خود را با سيستم‌هاي مدرن توليد و تجارت آن هم در سطح كلاس جهاني جايگزين كنند لذا تحقق توليد صادراتي كه در سال جاري مورد تاكيد قرار گرفت، فرايندي اثربخش و ارزش آفرين است و تا حدود زيادي به توسعه و تقويت مهارت‌ها و شايستگي‌هاي انساني و نيز نگرش‌هاي مديريتي متوليان امر مربوط مي‌شود.وی افزود: ضروري است كليه اركان دولت و دستگاه‌هاي متولي برنامه‌هاي مناسبي براي توسعه و توانمندسازي سرمايه‌هاي اجتماعي در كشور فراهم كرده و زمينه تغيير نگرش مديران بنگاه‌ها و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي نسبت به موج جديد توليد صادرات‌گرا، اعتمادسازي، همكاري و تعامل مناسب دولت و بخش خصوصي را بيش از گذشته فراهم آورند.رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: بايد توجه داشت كه حمايت از توليد و محقق‌سازي موج جديد توليد صادرات‌گرا مستلزم رعايت منظم سلسله‌اي از گام‌ها و توالي منطقي از اقدامات است به نحوي كه خروجي و نتيجه به توليد صادراتي منجر شود.وی افزود: آموزش، توسعه مهارت‌ها و توانمندسازي بنگاه‌ها از طرفي و از جانب ديگر بهبود فضاي كسب و كار در حوزه پيراموني هر كدام نيازمند اقدامات و برنامه‌هاي متعددي است كه اجراي آن‌ها و توالي درست انجام آن‌ها، نه يك امر تصادفي و مقطعي، بلكه طرحي راهبردي و برنامه‌اي مدبرانه است كه بايد توسط متوليان امر بر مبناي اختيارات و وظايف ايشان به مورد اجرا گذاشته شود.صافدل گفت: همچنين، اگر بخواهيم در محقق‌سازي هدف حمايت از توليد صادرات‌گرا موفق باشيم، بايد نه تنها در حلقه توليد بلكه در طول زنجيره تأمين تا توزيع و فروش و صادرات و شايستگي‌هاي لازم را هم در دستگاه هاي حاكميتي كشور و هم در متوليان بخش خصوصي و بنگاه‌هاي توليدي و تجاري بوجود آوريم.وی افزود: مديريت اين زنجيره از فرايندهاي به هم وابسته، به مراتب گسترده‌تر و پيچيده‌تر از مديريت حلقه‌هاي مجزا است و لذا شايسته است هم مديريت و برنامه‌ريزي مناسبي براي زنجيره‌هاي توليد صادراتي تدارك ديده شود و هم توانمندي‌ تك تك حلقه‌هاي تأمين، توليد و توزيع (فروش و صادرات) به نحوي افزايش يابد تا در جريان عمليات به دليل ناكارآمدي و ضعف از هم گسيخته نگردند.معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: لازم بذكر است تدبير دولت مبني بر ادغام وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن تدبيري بود كه براي ايجاد هم‌افزايي و يكپارچگي ميان توليد و تجارت و متعاقبا توليد صادرات گرا مطرح شد.وی افزود: بديهي است تحقق هدف توليد صادراتي نيازمند يك نظام مديريتي جديد است. چراكه عوامل اصلي موفقيت جهت كسب مزيت رقابتي پايدار آنهم در عرصه توليد و تجارت بين‌المللي و در شرايط رقابت شديد و تنگاتنگ بنگاه‌ها براي توليد صادرات‌گرا تفاوت‌هاي زيادي با نظام‌هاي سنتي مديريتي توليدي دارد كه هدف آن صرفا پاسخگويي به نيازهاي داخلي است.رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: حمايت از توليد با هدف تحقق توليد صادرات‌گرا بدون ترديد يك نظام جديد مديريتي است كه در آن همه متوليان امر علي الخصوص وزارتخانه صنعت معدن و تجارت به عنوان متولي كليدي اين امر تلاش مي كند با اتخاد سياستهاي هدايتي و حمايتي موثر شرايطي را فراهم آورند تا بر اساس آن توليد محصولات و ارايه خدمات از لحاظ كيفي كاملاً توسعه يافته، از لحاظ تعداد فراوان، از لحاظ تنوع بي‌شمار، از لحاظ مرزهاي جغرافيايي كاملاً آزاد و از لحاظ زمينه كاري كاملاً تخصصي و مبتني بر دانش و در جستجوي شكار فرصت‌ها و كسب مزيتهاي رقابتي مستمر و جديد براي كشور باشند.