خرید لباس ورزشی امام خمینی‌(ره) و دعای تحویل سال

حوزه نیوز نوشت:زمان به سرعت می‌گذرد، هنوز نوای دلنشین پیر جماران هنگام زمزمه دعای یا مقلب القلوب، معطر به بوی شهیدان گل‌گون کفن ایران زمین، طنین‌انداز است و به برکت نفس قدسی او، تحولات چشم‌گیری به تاسی از انقلاب اسلامی به وجود آمده است. اکنون خلف صالحش بر قلب‌ها حکومت می‌کند و با مدد از دم مسیحایی آن عزیز سفر کرده فرازهای دعای تحویل سال را تفسیر و تحلیل می‌نماید.ضمن آرزوی سالی پر خیر و برکت و طول عمر با سعادت برای فرزند دلبند خمینی کبیر‌(ره) فرازهایی از پیام‌های دلنشین نوروزی آن حقیقت همیشه جاوید را تقدیم می‌کنیم. * بصیرت واقعیخداوند متحول كند قلوب و ابصار ما را و بصيرت ما را به يك قلوب نوراني ويك بصيرت واقعي كه مسائل را درست ارزيابي كنيم …من اميدوارم كه خداوند اين سال را سال رحمت، سال بركت، سال صفا، سال برادري و سال برابري قرار دهد و تمام ملت و دولت و دست اندركارها تماماً مجتمع باشند و با هم اين كشور را به سلامتي و سعادت، همه چيزهايي كه احتياج دارد تهيه كنند و كارسازي كنند و از كارهاي ناشايستي كه در كشور واقع مي شود، و اين لازمه يك انقلاب است، جلوگيري كنند و مملکت ما در سال آينده و در اين سال مملكتي باشد كه قانون فقط حكم كند . هيچ كس غير قانون حكم نكند و تمام مجري قانون باشند و كسي در حدود غير قانوني عمل نكند و همه در حدود خودشان عمل كنند. پیام نوروزی امام خمینی در سال 60 * تمام قلوب در دست خداست(يـا مـقـلب القـلوب و الابـصـار يـا مـدبـر الليـل و النـهـار يـا مـحـول الحـول و الاحـوال حـول حـالنـا الى احـسـن الحـال ) تمام قلوب و تمام ابصار و بصيرت‌ها در دست خداى تـبـارك تـعـالى و يـد قـدرت اوسـت . اوسـت كـه تـدبـيـر مـى كـنـد جـهـان را، ليـل و النـهار را و اوست كه قلوب را متحول مى كند و بصيرت‌ها را روشن مى كند و اوست كه حالات انسان را متحول مى كند و ما آن را در ملت عزيز خودمان، در زن و مرد، در كوچك و بـزرگ يـافـتـيـم . ايـن تـقـليـب قـلوب كـه قـلب‌ها از آمال دنيوى و از چيزهائى كه در طبيعت است بريده بشود و به حق تعالى پيوسته بشود و بصيرت‌ها روشن بشود و صلاح و فساد خودشان را به وسيله بصيرت بفهمند.مـن امـيـدوارم كـه ايـن سال مثل سال سابق و مثل هميشه سـالى بـاشـد كـه هـم مـبارك باشد و هم تمام ارگان‌هاى دولتى بر طبق قوانين اسلامى عـمـل كـنـنـد و مـشـكـلات را به قدرت ايمان و پشتيبانى ملت يكى را بعد از ديگرى از بين بـبـرنـد. مـا اگـر چـه مشكلات زياد داريم، ليكن در برابر آن مشكلات يك قدرت انسانى عـجيب و يك قدرت خداوندى در دنبالش و در پشتيبانى از او ما داريم تاريخ : 1/1/61 * مفهوم عیدالبته عيدهايى كه اسلام تاءسيس فرموده است، برداشت‌هاى مـخـتـلفـى از آن بـه حـسـب نـظـرهـاى مـخـتـلفـى كـه اهـل نـظر دارند و به حسب قشرهاى مختلفى كه برخورد مى كنند با آن بسيار مختلف است . آن بـرداشـتـى كـه اهـل مـعرفت از عيد مى كنند، با آن برداشتى كه ديگران مى كنند بسيار مختلف است . آنها بعد از اينكه در ماه مبارك رمضان آن رياضت‌ها را مى كشند و كشيدند روز عـيـد روز لقاى آنهاست، لقاء الله است آن روز براى آنها.(الغيرك من الظهور ماليس ) آنـهـا هـمـه چـيـز را از او مى دانند و آن روز را عيد مى كنند براى اينكه بعد از رياضت يوم ورود است به حضرت و عيد قربان را بعد از اينكه تمام عزيزان خودشان را از دست دادند مهيا براى ملاقات مى شوند، آن هم ملاقات است بعد از اينكهنـفـس خـودشـان را كـشـتـند و هرچه عزيز است در راه خدا از آن گذشتند، آنوقت است كه روز لقـاسـت و جـمـعـه هـم اجـتـمـاعـاتـى كـه مـسـلمـيـن بـا هـم مـى كـنـنـد مـهـيـا مـى شـونـد، اهـل مـعـرفـت براى لقاء الله . پس برداشت آنها از عيد غير برداشت ماست و ما هم اميدواريم كـه بـه تبع اولياء خدا به جلوه اى از آن جلوه‌ها برسيم و ذره اى از آن معارف در قلب ما واقع بشود. پیام نوروزی تاريخ :30/12/62 * معرفت الله، مقصد تمام انبیاء‌(ع) يـا مـقـلب القـلوب والابـصـار يـا مـدبـر الليـل والنـهـار يـا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال .خـدايـا! مـا را در اين سال نو از اين حالى كه داريم عوض كن، ما گرفتار هواهاى نفسانى هستيم و تودانى، و تو مى توانى ما را نجات بدهى …تمام مقاصد انبيا، برگشتش به يك كلمه است و آن معرفت الله، تمام مقدمه اين است . اگر دعـوت بـه عـمـل صـالح شده است، اگر دعوت به تهذيب نفس شده است، اگر دعوت به مـعـارف شـده اسـت، تـمام برگشتش به اين است كه آن نقطه اصلى را كه در فطرت همه انـسـان‌هاهست، حجاب را ازش بردارند تا انسان برسد به او، و او معرفت حق است، مقصد عالى همين است. تاريخ : 1/1/65 * خدایا ما را از شر هوای نفسانی نجات دهيـا مـقـلب القـلوب والابـصـار يـا مـدبـر الليـل والنـهـار يـا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال .خـدايـا! مـا را در اين سال نو از اين حالى كه داريم عوض كن، ما گرفتار هواهاى نفسانى هستيم و تودانى، و تو مى توانى ما را نجات بدهى. * درخواست تغییرات روحی در سال جدیديـا مـقـلب القـلوب و الابـصـار يـا مـدبـر الليـل والنـهـار يـا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال .تـحـويـل حـال الى الحـسـن الحـال ايـن اسـت كـه انـشـاء الله در ايـن سـال نـو مـا تـغـيـيـرات روحـى بـدهـيـم، يـعـنـى واقـعـا تـحـول بـرايـمـان حـاصـل بـشـود و او بـه ايـن اسـت كـه هـمـان طـورى كـه سـيره انبيا از اول تـا آخـر بود.تاريخ : 29/12/67 * تغییرات روحی در سال جدیدتحویل ِ«حال إلی أحسن الحال» این است که إن شاءالله در این سال نو، ما تغییرات روحی بدهیم، یعنی واقعاً تحوّل بر ایمان حاصل بشود. و او به این است که همان طوری که سیره أنبیا از اوّل تا آخر بوده است که جنگ و صلحشان برای خدا بوده است، هیچ پیغمبری جنگ نکرد إلا برای خدا و صلح نکرد إلا برای خدا. 1 فروردین 1368.