خرید لباس ورزشی فهرست مدرسان فیفا در کتابچه سال 2012 فیفا

فیفا نام مدرسان رسمی اش را در کتابچه سال 2012 ویژه مدرسان را منتشر کرده که درآن نام 7 مدرس ایرانی دیده می شود.به گزارش سایت فدراسیون فوتبال،اسامی مدرسان ایرانی مندرج در این کتاب به شرح زیر است:مدرسان مربیگری فوتبال:غلامرضا جهانی، مرتضی محصصمدرسان مربیگری فوتسال:شهرزاد مظفر ، حسین شمسمدرس داوری فوتبال:مسعود عنایت مدرسان داوری فوتسال:فیروزه دهقان، سید صدرالدین موسویمدرس داوری فوتبال ساحلی:سید صدرالدین موسوی