خرید لباس ورزشی تصاویر:حضور هاشمی و نوه امام (ره) در انتخابات