خرید لباس ورزشی آب اقيانوس ها اسيدي شده است

نتایج یک تحقیق علمی نشان داد آب اقیانوس ها به سبب جذب مقادیر زیاد دی اکسید کربن منتشر شده در اتمسفر به شدت اسیدی شده است.به گزارش واحد مرکزی خبر اندی ریجول Andy Ridgwell استاد دانشگاه بریستول در انگلیس و یکی از طراحان این تحقیق علمی در این باره گفت : «با مطالعه پیشینه تاریخی زمین به این نتیجه رسیده ایم که ظرف سیصد میلیون سال گذشته، میزان اسیدی شدن آب اقیانوس ها به اندازه میزان کنونی نبوده است، تحقیقات علمی این موضوع را روشن کرده است که انتشار بیش از اندازه گاز دی اکسید کربن در اتمسفر در اثر فعالیت های صنعتی و دیگر اقدامات بشری و جذب این گاز در آب اقیانوس ها، افزایش بیش از پیش مواد اسیدی در آب دریاها و اقیانوس ها را به همراه داشته است».محققان می گویند اسیدی شدن بیش از اندازه آب دریاها و اقیانوس ها، تهدیدی بزرگ برای حیات جانوری و گیاهی این آبها و مرگ آبزیانی همچون ماهی های آزاد و صدف ها و نیز نابودی تپه های مرجانی محسوب می شود.به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، دانشمندان می گویند ظرف یکصد سال گذشته، میزان دی اکسیدکربن موجود در اتمسفر کره زمین با سی درصد افزایش به سیصد و نود و سه بخش بر میلیون در حجم (ppm) رسیده است.به گفته محققان، افزایش میزان مواد اسیدی در آب اقیانوس ها، این امکان را که اقیانوس ها دستخوش تحولاتی مشابه با تحولات دوران گذر از دوره های زمین شناسی پالئوسن به ایوسن در پنجاه و شش میلیون سال بشوند، افزایش می دهد.پس از دو برابر شدن غیرقابل توضیح میزان دی اکسیدکربن در اتمسفر کره زمین، دمای این کره خاکی نیز ظرف پنج هزار سال حدود شش درجه سانتی گراد افزایش یافته که همین مسئله، بالا آمدن سطح آب اقیانوس ها را به همراه داشته است.