خرید لباس ورزشی یک نامزد برای ارامنه در صحنه باقی ماند

با انصراف یک نامزد از دو نامزد حوزه انتخابی ارامنه تنها یک نامزد برای این حوزه در صحنه انتخابات نهم باقی ماند.به گزارش خبرگزاری مهر، با انصراف یک نامزد از دو نامزد حوزه انتخابی ارامنه تنها یک نامزد برای این حوزه در صحنه انتخابات نهم باقی ماند.ورژ درماردیروسیان نامزد حوزه ارامنه از شرکت در انتخابات انصراف داد و حالا روبرت بگلریان در صحنه انتخابات برای این حوزه باقی‌مانده است.وی همچنین از استقرار یک کارشناس حقوقی در ستاد انتخابات برای رسیدگی به برخی ابهامات حقوقی و پاسخ به سوالات خبر داد.