خرید لباس ورزشی مردم به رویکردهای «انتقاد از دولت و وضع موجود» رأی دادند

سومین و آخرین نظرسنجی انتخاباتی «» با شرکت 34189 نفر به پایان رسید. در این نظرسنجی، از میزان اقبال مردم به رویکرد گروه‌های گوناگون سیاسی حاضر در رقابت‌های انتخاباتی پرسیده شد که نتایج این نظرسنجی به شرح زیر منتشر می‌شود. به گزارش «»، در این نظرسنجی، نزدیک 44 درصد یعنی 14934 نفر به گزینه نخست یعنی رویکرد منتقدان دولت رأی دادند. این رویکرد را در حال حاضر گروه صدای ملت نمایندگی می‌کنند که در انتخابات هم حضور فعالی دارند.به گزینه دوم یعنی منتقدان وضع موجود و جناح‌های سیاسی، 11074 نفر، یعنی نزدیک 33 درصد رأی دادند؛ حامیان این رویکرد نه تنها به دولت به عنوان بخشی از ساختار سیاسی موجود، بلکه به عملکرد مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهایی مرتبط به این قوا هم انتقاد دارند. بنا بر این رویکرد وضعیت موجود کشور که می‌تواند بسیار مطلوب تر از این باشد، حاصل عملکرد ناقص و احیانا ناکارآمد، همه این نهادهاست و قرار دادن دولت به عنوان تنها عامل این وضع نامطلوب پاک کردن بخشی از صورت مسأله است.افزون بر این، در این رویکرد فعالیت‌های نامتناسب جناح و جریان‌های سیاسی که دو سر گروه افراط و تفریط یا همان انحصار طلبی و تشویق انزواگرایی و دوری از فعالیت سیاسی هستند نیز تقبیح می‌شود. هم‌اکنون در فضای سیاسی کشور این رویکرد را، جبهه ایستادگی نمایندگی می‌کند که در انتخابات مجلس نیز حضوری پررنگ دارد.منقدین ساکتین فتنه یا همان جبهه پایداری، نزدیک 12 درصد آرا، یعنی 3986 رأی را از آن خود کردند. این گروه هم در انتخابات مجلس حضور دارد. آنها بر این باورند که گروه‌های دیگر در جریان رخدادهای پس از انتخابات موضع فعالی نداشته اند.چهارمین رویکرد سیاسی در نظرسنجی ، نزدیک 8 درصد آرا را به خود اختصاص داد. این رویکرد که به عنوان منتقدان اصولگرایان در نظرسنجی قرار گرفته بود، در واقع همان اصلاح طلبان هستند که 2615 رأی را از آن خود کردند.در آخرین رتبه یعنی پنجم هم رویکرد منتقدین جریان انحرافی قرار گرفتند. اعضای جبهه متحد اصولگرایی نمایندگی این رویکرد را در فضای کنونی سیاسی کشور بر عهده دارند. آنان به وضعیت موجود کشور و دولت راضی هستند و تنها انتقادشان وجود گروه انحرافی در بدنه دولت است.گویا، انتقاد به وضعیت موجود تلاش برای جبران ناکارآمدهای دولت و دیگر نهادها همچون مجلس و قوه قضائیه، از جمله خواسته‌هایی است که مخاطبان «» به دنبال آن هستند.