خرید لباس ورزشی مجوز بانک‌های متخلف لغو می‌شود

وعده ها- رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر این که بانک های متخلف را می‌بندیم، گفت: جریمه بانک های متخلفی که دستورالعمل ها را رعایت نمی‌کنند، جرایم نقدی، محدودیت فعالیت و لغو مجوز است.به گزارش مهر،محمود بهمنی در مورد جرایم در نظر گرفته شده برای بانک های متخلف افزود: بانک مرکزی جرایمی را برای بانک هایی که از دستورالعمل ها تخطی کنند، در نظر گرفته است و فعالیت آن ها را محدود می کند.وی با بیان این که ایجاد محدودیت در فعالیت برخی از فعالیت های بانک های متخلف را در بر می گیرد، تاکید کرد: در صورتی که بانک ها به تخلفات خود مصر باشند، بانک مرکزی مجوز فعالیت آن ها را لغو و آن ها را می بندد.بهمنی بیان این که بانک ها به درستی به وظایف خود عمل می کنند، افزود: برخی از بانک ها دستورالعمل ها را رعایت نمی کنند.رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی تصمیمات و جرایمی را که در مورد این گونه بانک ها در نظر گرفته است، اعمال خواهد کرد.