خرید لباس ورزشی ساخت ظروف نانو کامپوزیکی حرارت زا

ازمزایای این ظروف می توان به افزایش زمان گرم نگه داشتن موادغذایی به مدت ده ساعت وکاهش مصرف انرژی برق وگاز اشاره کرد .رئیس بنیاد نخبگان فارس گفت: این ظروف که امروز رونمایی شد درمدارس ،دانشگاه ها،اداره ها ودرزمان مسافرت قابل استفاده است .آقای خلفی نژاد افزود: مهدی شبانکاره این ظروف رادرمدت 15ماه باهزینه 200میلیون ریال ساخته است .مهدی شبانکاره درحال حاضر درمرکزرشد نفت ،گازوپتروشیمی پارک علم وفناوری فارس فعالیت می کند .ظروف نانو کامپوزیکی خودحرارت زا ، به شماره 72681در سازمان ثبت اختراعات ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده است.