خرید لباس ورزشی ذخیره ارزی در لایحه بودجه۹۱ عملا تعطیل است

دفتر
مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی امور مربوط به
بخش نفت و صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است؛ بند «۱» ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، ۵/۱۴
درصد از ارزش نفت خام و میعانات گازی صادراتی را به شرکت ملی نفت ایران و
۲۳ درصد به صندوق توسعه ملی اختصاص داده است. همچنین در این لایحه مقدار
تولید نفت خام بیش برآورد شده، رقمی برای فروش داخلی نفت خام و میعانات
گازی بیان نشده در نتیجه امکان ارزیابی سهم دقیق شرکت ملی نفت ایران وجود
ندارد.

بر اساس این گزارش؛ سهم شرکت نفت از گاز طبیعی و سهم مناطق محروم و
نفت‌خیز از صادرات گاز طبیعی منظور نشده، سهم صندوق توسعه ملی کم برآورد
شده، با نقض اساسنامه صندوق توسعه ملی جواز برداشت از صندوق صادر شده و
برای همه منابع حاصل از نفت در سال ۱۳۹۱ هزینه پیش‌بینی شده و حساب ذخیره
ارزی به صورت عملی تعطیل شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه تاکید کرده است که؛ همچنین متن بند «۱-۲» به
گونه‌ای تنظیم شده است که سهم صندوق توسعه ملی از وجوه حاصل از مازاد
درآمدهای نفتی نسبت به ارقام لایحه در اختیار هیات وزیران برای توزیع بین
مصارف بند «۱-۲» قرار خواهد گرفت.

 این گزارش می‌افزاید: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، مجموع منابع ناشی از
صادرات نفت حداقل ۱۹۲/۶۷۲ میلیارد ریال خواهد شد و هر چند درآمدهای غیر
نفتی لایحه بیشتر از واقع برآورد شده است؛ اما حتی با پذیرش همین پیش‌بینی
وابستگی بودجه به نفت در سال ۱۳۹۱ از ۲/۴۲ درصد در قانون سال قبل به ۶/۴۶
درصد افزایش یافته است.