خرید لباس ورزشی دانش آموز عراقی معلم آمریکایی خود را کشت

یک دانش آموز عراقی در مدرسە انگلیسی زبان “مدیا” در شهر سلیمانیە معلم آمریکایی خود را کشت.بە گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در منطقە کردستان عراق، لحظاتی پیش یک معلم آمریکایی مدرسە انگلیسی زبان “مدیا” در شهر سلیمانیە توسط  دانش آموز عراقی بە قتل رسید. بر اساس گزارش های دریافتی این دانش آموز  کرد زبان دقایقی پیش با استفادە از کلت کمری خود، استاد آمریکایی تبار خود را کشت.