خرید لباس ورزشی نظر ترقی درباره هزینه های تبلیغاتی کاندیداها

تعدد نامزدهای اصولگرا مهمترین نگرانی و یا شاید دلمشغولی سیاسیون است.به گزارش «» عضو ارشد موتلفه از تعدد نامزدها،فضای سرد انتخاباتی و هزینه های مشکوک نگران است اما بازهم مشارکت مردم را چشمگیر می داند.تبلیغات در فضای انتخابات برای رقبا نقشی تعیین کننده دارد. پولهای بی حساب و کتابی که قبل از زمان قانوی و یا در هنگامه تبلیغات خرج می شود مرجع برای رسیدگی ندارد.البته تجربه ثابت کرده که رای دهندگان با نگاهی مشکوک به این هزینه ها با علامت سوال بزرگ «از کجا آورده است» پای صندوق می روند.حمید رضا ترقی در گفتگو با ، معتقد است که هزینه های تبلیغات انتخاباتی هنگامی که در قالب ضوابط قانونی و روال طبیعی باشد،کاملا معمولی و زیاد نیست اما اگر این هزینه ها از حد معمول و قانونی خارج شود، قطعا افزایش پیدا می کند که می تواند به صورت حضور نامزدها در محافل ورزشی یا هدیه دادن و ولیمه های متوالی باشد وروند تبلیغات را زیر سوال ببرد.معاون بین الملل حزب موتلفه باز هم تاکید می کند که وقتی هزینه های تبلیغات برای انتخابات از سوی نامزدها سنگین شود قطعا این سوال را ایجاد می کند که «از کجا آمده»؟ بنابراین بهتر است که این هزینه ها در حد همان پوسترهایی که قانون مشخص کرده باقی بماند.ترقی در ادامه از پیشنهادی که بررسی و رسیدگی به آن به مجلس نهم واگذار شد نیز خبر داد که یکی از راه ها جلوگیری از خروج روند تبلیغات انتخابات با پولهای مشکوک از روند طبیعی و قانونی است.بر اساس این پیشنهاد اختیارات هیات های نظارت بیش از حد تایید نامزدها است، یعنی چنانچه هیات نظارت بر مورد مشکوک مالی در جهت تبلیغات نامزدی ایراد وارد کرد نسبت به صلاحیت آن نامزد نیز بتواند تردید ایجاد کند و تا مردم هم از رای دادن به وی خودداری کنند.عضو ارشد موتلفه البته توضیح داد که این مطلوب است اما به شرط آنکه محلی برای تصفیه حسابهای سیاسی و جناحی نشود.با پایان حضور اصلاح طلبان در فضای سیاسی کشور رقابت این دوره برای اولین بار در تاریخ سیاسی پس ار انقلاب میان طیفهای مختلف اصولگرا برگزا می شود.انتخابات در 33 سال گذشته بین گروه چپ و راست به شکل سنتی و پس از آن اصولگرا و اصلاح طلب برگزار شد پس از سال 88 معادلات سیاسی تغییر کرد و گروه مقابل در نتیجه اشتباهات درون گروهی تقریبا از فضای سیاست داخلی خارج شد.ترقی در توضیح فضای کنونی انتخابات گفت: یکی دیگر از موارد قابل ملاحظه ویا شاید تا حدی نگران کننده در این انتخابات تعدد نامزدهای اصولگرا و کنار رفتن برخی از نامزدها در تعهدات قبلی از فضای انتخابات است اما به طور کلی حضورز گسترده مردم را قطعا در این انتخابات شاهدیم.عضو ارشد موتلفه در ادامه با تاکید بر حضور مردم در انتخابات تاکید کرد: در ابتدا به نظر می رسید انتخابات این دوره وارد فضای سردی شده اما خوشبختانه این وضعیت در حال تغییر است والبته نگرانی دیگر در خصوص انتخابات مجلس نهم مربوط به درگیری های قومی در شهرهاست اما بازهم باید گفت جای نگرانی زیادی وجود ندارد.