خرید لباس ورزشی فدراسیون فوتبال پاسخ سازمان بازرسی را داد

در متن این بیانیه آمده است: همانطور که در بند “ب” از ماده 65 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه آمده است، هرگونه به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید و بازنشسته شده و یا می‌شوندبه گزارش مهر، در دستگاه‌های اجرایی یا دارای ردیف بودجه و یا هر دستگاهی که به نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند ممنوع است، به اطلاع می‌رساند:1- اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 24/5/1386 پس از تصویب مجمع عمومی فدراسیون فوتبال به تایید فدراسیون جهانی فوتبال به تصویب هیئت محترم وزیران رسیده است، براساس ماده یک اساسنامه مذکور به عنوان یک نهاد غیردولتی (NGO) محسوب می‌شود که دارای شخصیت حقوقی مستقل است.2- تفسیر ممنوعیت حضور بازنشستگان و بازخرید شدگان مربوط به فدراسیون‌هایی است که در اساسنامه آنها به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند، در حالی که مطابق نص صریح بند یک اساسنامه، فدراسیون فوتبال یک نهاد غیردولتی است.3- موکدا در بند یک ماده 72 اساسنامه فدراسیون فوتبال تصریح شده است که دریافت کمک‌های مالی سازمان‌ها و مجامع بین المللی بدون تاثیرپذیری از آنها مجاز است.4- این فدراسیون در فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نبوده است و در زمره دستگاه‌های اجرایی که دارای ردیف بودجه هستند نیز قید نشده است.با مطالب فوق که به عرض کارشناسان و صاحب نظران نخبه در امر ورزش به ویژه اعضای محترم مجمع فدراسیون فوتبال رسید، بدیهی است حضور اشخاص مذکور در بیانیه یکی از نهادهای محترم، شامل این فدراسیون نبوده و مجمع در روز مقرر یعنی 15 اسفندماه 1390 بدون دغدغه و نگرانی تشکیل و به کاندیدای مورد نظر خود رای خواهد داد.