خرید لباس ورزشی عامل جنایت هولناک نسیم‌شهر قصاص می‌شود

پسر جوانی که برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش جنایتی هولناک را رقم زده بود پس از محاکمه در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به قصاص محکوم شد.به گزارش مهر، سعید 18 مرداد امسال در نسیم شهر سد راه زهرا 30 ساله شده و او را با ضربه کارد از پا درآورد. او سپس دو ضربه نیز به خود وارد کرد که پس از انتقال به بیمارستان با تلاش پزشکان زنده ماند.سعید پس از بهبودی حالش در بازجویی ها گفت: مقتول سد راه ازدواج من با دختر مورد علاقه ام بود به همین خاطر او را کشتم.پس از بازسازی صحنه قتل و تکمیل تحقیقات پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.متهم در جلسه محاکمه خود با قبول اتهام قتل گفت: حدود 6 ماه بود با مقتول ارتباط داشتم اما به دلیل اینکه قصد داشتم با دختر دیگری ازدواج کنم تصمیم گرفتم به این رابطه پایان دهم . ظهر روز حادثه با زهرا تماس گرفم تا از او بخواهم برای همیشه مرا فراموش کند اما مقتول مرا تهدید کرد که موضوع رابطه مان را به دختر مورد علاقه من خواهد گفت. از او خواستم این کار را انجام ندهد اما زهرا شروع به فحاشی کرد چند دقیقه بعد از اینکه تلفن را قطع کردم دختری که قصد داشتم با او ازدواج کنم با من تماس گرفت و متوجه شدم زهرا همه چیز را به او گفته است.با چاقویی که تازه خریده بودم به مقابل خانه شان رفتم او را در کوچه در حال صحبت با تلفن دیدم نمی دانم با چه کسی صحبت می کرد اما مشخص بود ماجراهای امروز را دارد برای کسی تعریف می کند. خودم را به او رساندم و دوباره تهدیدش کردم اما او بازهم تحقیرم کرد در یک لحظه کنترلم را از دست داده و او را با ضربه کارد زدم بعد هم دو ضربه به بدن خودم وارد کردم اما زنده ماندم.در ادامه قضات دادگاه با توجه به اعترافات متهم و درخواست اولیای دم متهم را به قصاص نفس- اعدام – محکوم کردند.