خرید لباس ورزشی داوطلبان واجد شرايط براى انتخابات اعلام شدند

دبير خانه مجمع عمومى فدراسيون فوتبال اطلاعيه زير را صادر كردبه گزارش سایت فدراسیونفوتبال ، پيرو اطلاعيه مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۵ و به استناد اختيارات بند ۹ ماده ۳۳ اساسنامه فدراسيون فوتبال، بدينوسيله فهرست اسامى داوطلبان واجدالشرايط در انتخابات فدراسيون فوتبال جمهورى اسلامى ايران جهت شركت در مجمع عمومى مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ بشرح ذيل و به ترتيب حروف الفبا اعلام مى شود:الف: داوطلبان پست رياست.۱آقاى حسينعلى قريب .۲آقاى على كفاشيان نائينى .۳آقاى عزيز الله محمدى ب : داوطلبان پست نايب رييس اول .۱آقاى سيد محمدهادى آيت اللهى.۲آقاى محمدرضا زادمهر ج : داوطلبان پست نايب رييس دوم .۱آقاى سيد رضا افتخارى .۲آقاى بهروز منتقمى د : داوطلبان پست نايب رييس سوم خانم فريده شجاعىه :  داوطلبان پست عضو هيأت رييسه ( نماينده هيأت هاى استانى ) .۱آقاى غلامرضا بهروان .۲آقاى مراد حاج جعفرى .۳آقاى محمد نجار ششگلانى و: داوطلبان پست عضو هيأت رييسه( نماينده باشگاه ها ) .۱آقاى عليرضا رحيمى .۲آقاى محمد رويانيان ز: داوطلبان ساير پست هاى عضو هيأت رييسه .۱آقاى على اكبر ابرقوئى نژاد .۲آقاى فريدون اصفهانيان .۳آقاى حيدر بهاروند .۴آقاى عبدالرحمن شاه حسينى .۵آقاى شاهرخ شهنازى .۶آقاى حبيب الله شيرازى .۷آقاى شهاب الدين عزيزى خادم .۸آقاى حسين عسكرى ميلاجردى .۹آقاى على فتح الله زاده خوئى .۱۰آقاى منصور قمر .۱۱آقاى نادر وادى خيل ضمناً، براساس مفاد ماده ۶ دستورالعمل بند ۹ ماده ۳۳ اساسنامه در صورتيكه نامزد يا نامزدهايى كه توسط كميته رسيدگى، حائز شرايط نشده اند و به اين موضوع اعتراض داشته باشند، طى روزهاى سه شنبه مورخ ۹/۱۲/۹۰ ديروز و چهارشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۹۰ در ساعات ادارى فرصت دارند مراتب اعتراض كتبى خود را به دبيرخانه مجمع، مستقر در فدراسيون فوتبال ( طبقه سوم ) شخصا تحويل و رسيد اخذ كنند .رسيدگى به اعتراضات براساس مفاد دستورالعمل فوق توسط كميته تجديدنظر صورت خواهد پذيرفت.علاوه بر اينكه نام تاج، قربانى و تقى زاده در بين نامزدهاى رياست فدراسيون فوتبال ديده نمى شود، اسم محمد حسين جعفرى مديرعامل باشگاه تراكتورسازى نيز در بين اعضاى هيأت رييسه وجود ندارد و در واقع پيش رأى لازم را به دست نياورده است. البته در بين گزينه هاى رياست فدراسيون فوتبال مهدى تاج انصراف داده و ۲ نفر ديگر يعنى قربانى و تقى زاده پيش رأى لازم را به دست نياورده اند.اطلاعيه فدراسيون فوتبال در مورد احراز نشدن شرايط برخى از كانديداهافدراسيون فوتبال در اطلاعيه دوم خود در مورد احراز نشدن شرايط برخى از كانديدها توضيحاتى ارائه كرد. دبيرخانه مجمع عمومى فدراسيون فوتبال پيرو اطلاعيه شماره ۸/۵-۹۰ مورخ ۹/۱۲/۹۰ مبنى براعلام نفرات واجد شراىء اطلاعيه شماره ۲ را به شرح زير اعلام كرد.با توجه به عدم احراز شرايط برخى از نامزدها، به پيوست دلايل آن اعلام مى شود.۱- مهدى تاج به دليل انصراف از پست رياست كه درتاريخ ۲۵/۱۱/۹۰ به دبيرخانه مجمع واصل شد از ليست نامزدها خارج شد.۲- جمشيد تقى زاده با توجه به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۱۰ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.۳- يونس قربانى با توجه به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۱۰ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.۴- ناصرشفق با توجه به به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۵ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.۵- محمد حسين جعفرى با توجه به به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۵ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.۶- منوچهر بهمنى با توجه به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۵ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.۷- شهرام دبيرى اسكويى با توجه به بند ۲ ماده ۳۳ اساسنامه، حد نصاب ۵ پيشنهاد اعضاى مجمع را كسب نكرده و در مرحله بعدى رسيدگى قرار نگرفت.