خرید لباس ورزشی کوچ تجار ايراني از دبي به مسکو

طي هفته هاي اخير تقاضاي فعالان اقتصادي ايرانيان مقيم امارات عربي متحده براي انتقال فعاليت خود به روسيه افزايش يافته است . به گزارش روزنامه «خراسان» اين اتفاق پس از وقوع چند برخورد نادرست با تجار بزرگ کشورمان در اين منطقه و اعمال برخي محدوديت هاي فراقانوني در گشايش اعتبار بانکي رخ داده و به همين خاطر، درخواست براي دريافت بروشورهاي آشنايي با مسايل بانکي و تجاري روسيه از نمايندگان تجاري ايران در روسيه رشد چشمگيري داشته است.