خرید لباس ورزشی تبلیغات انتخاباتی در سوپرماركت ها

تبلیغات نامزدهای انتخابات امروز (سه شنبه) در ششمین روز از مهلت قانونی با ابتكارات و حاشیه های جالبی همراه بود.به گزارش خبرنگار ‘خبرهای یك’ ایرنا، در حالی كه پیش از این مرسوم بود در سوپرماركت ها به همراه اجناس فروخته شده، تبلیغات تجاری را در پاكت اجناس قرار می دادند، اما در حال حاضر بروشورها و تراكت های برخی نامزدهای انتخابات با سبد خرید مردم ضمیمه و به آنها ارایه می شود.